Murované s fóliou

www.bazenyrelax.sk

Prečo rodinný bazén?

Naša životná úroveň, ale tiež tempo života sa zvyšuje. Miestom, kde môžeme intenzívne relaxovať a obnovovať fyzické a duševné sily, je medzi inými nepochybne aj rodinný bazén.
Patria medzi najžiadanejšie bazény na európskom trhu. Z betónových tvárnic DT je možné postaviť akýkoľvek tvar bazéna, bez obmedzení variabilnosti tvarov. Jeho pevnosť, trvanlivosť, statická jednoliatosť, pružnosť a odolnosť proti agresívnym vplyvom vody chémie i zeminy ho radi medzi najčastejšie vyhľadávané typy bazénov.

Stavebná príručka pre stavbu bazénu

z ťažkých folií ( Alkorplan 2000 a 3 D ALKORPLAN 3000 )

Upozornenie: V príručke sú zaužívané postupy pre stavbu bazénu, uvádzané skutočnosti je nutné ešte konzultovať podľa konkrétnych miestnych podmienok s projektantom, ktorý posúdi, či navrhované riešenia sú dostačujúce. Pokiaľ stavebník nebude stavbu konzultovať s projektantom, nemôže naša firma brať žiadne riziká spojené s problémami pri stavbe podľa tohto návodu, na vlastnú zodpovednosť. Vážení priatelia, radi by sme Vám poskytli niekoľko praktických rád pre stavbu bazénu z ťažkých fólií. Na nasledujúcich stránkach Vám objasníme obvyklé postupy pri stavebnej príprave bazénu. Rozhodne si nemyslíme, že máme tzv. patent na rozum, a preto Vám niektoré rady môžu pripadať jednoducho jasné či banálne, iné zbytočné zložité. Tak isto prax a rôzne skúsenosti užívateľov či firiem môžu byť rôzne a preto tento návod berte skôr ako pomôcku do začiatku. Stavebná príprava bazénu z ťažkej fólie spočíva vo vybetónovanej železobetónovej vani (armované dno, armované steny). Steny a dno je nutné vyhladiť cementovou flexibilnou stierkou, aby fólia nekopírovala nerovnosti vzniknuté pri hrubej betonáži. Pri betonáži je vhodné včleniť do stien a dna niektoré nutné prepojovacie diely, ktoré budú slúžiť na cirkulácia vody v bazéne k čističke (filtru)

Postup stavby bazénu v jednotlivých bodoch:

Zaisťuje stavebník ( investor )
 • 1.) stavebné povolenie (ohlásenie drobnej stavby)
 • 2.) vymeranie výkopu
 • 3.) výkop jamy + drážok pre vedenie trubného rozvodu bazénovej vody
 • 4.) betonáž dna (+ eventuálne osadenie dnovej výpuste – doporučené)
 • 5.) betonáž stien–vysvetlené nižšie (+ osadenie prestupov cez stenu – trysky, skimmer, svetlá, protiprúd atď.)
 • 6.) vyhladenie dna a stien bezvápnovou stierkou (prebrúsenie)
Zaisťuje dodávateľ bazénu
 • 7.) položenie trubných rozvodov bazénovej vody
 • 8.) montáž inštalačných kotviacich plechov na hrany bazénu, na ktoré sa bude uchytávať bazénová fólia
 • 9.) nalepenie podkladovej geotextílie, ktorá oddelí betonáž od bazénovej fólie
 • 10.) montáž bazénovej fólie, prerezanie trysiek, skimmeru, výpuste atd.
 • 11.) montáž strojovej časti technológie – filtru, ohrevu, guľových ventilov …
 • 12.) spustenie a odovzdanie bazénu majiteľovi.

Detailne k jednotlivým bodom:

1.) stavebné povolenie (ohlásenie) Pred vlastnou stavbou bazénu je nutné navštíviť stavebný úrad a informovať sa o podmienky. Zo skúseností vieme, že cez záväzné normy (zákony) má každý stavebný úrad rôzne požiadavky na projekčnú dokumentáciu a rôzne ďalšie potvrdenia.

2.) vymeranie výkopu

3.) výkop jamy + drážky pre vedenie trubného rozvodu bazénovej vody Výkop bazénu je väčšinou závislý od spôsobu výstavby vlastnej železobetónovej vane a miesta uloženia trubných rozvodov bazénovej vody. Výkop by mal byť každopádne minimálne o 20 cm na každej strane bazénu väčší, než je jeho vonkajší pôdorys. Výkop sa väčšinou prevádza strojovo s ručným dočistením. Zemina sa rozvezie po pozemku pre prípad spätného obsypu, prípadne na skládku či depo. Pri výkope je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k zavaleniu pracovníkov zeminou. Preto by výkop mal byťzapažený, alebo odkopávaný zo šikma. Všetko záleží tiež na druhu zeminy.
Dôležité je tiež nezabudnúť na drážky pre vedenie trubných rozvodov, hlavne ak sa jedná o podlahové vratné trysky.
Tie by mali byť pokiaľ je to možne v nemrznúcej hĺbke, prípadne spádované pre eventuálne vypúšťanie vody.

4.) betonáž dna (+ eventuálne osadenie dnovej výpuste – doporučené)Materiál pre betonáž je väčšinou určený podľa projektanta. Na dno sa väčšinou použije betón triedy B20 alebo B25 s armovaním karyrohožou 10 x 10 cm (obojstranne). Steny taktiež B20 ( B25) so zvislou armatúrou Ø 8 mm (rebierková oceľ) po 250 mm obojstranne. Vodorovná potom o Ø 6 mm po 250 mm obojstranne. Spôsob a materiál by mal stanoviť projektant. Než sa položí dno je väčšinou potrebné zabezpečiť rovinnosť a dostatočne zhutnený podklad napr. zhutneným štrkom alebo recyklátom. Vhodné je tiež zrovnať podklad podkladovým, betónovým poterom zrnitosti 4-8mm v hr. 3-5cm. Potom sa už môže pokladať armatúra resp. celá betónová doska. Vhodné je tiež ešte pre zabetónovaním dna zaistiť previazanie armatúry dna s armatúrou stien. To ide zrealizovať viacerými spôsobmi. Správny spôsob je previazanie viazacím drátom, alebo privarením naohýbanej výstuže ku karysieti na dne výkopu. Používané sú tiež metódy (nie celkom správne, pretože previazanie nie je dokonalé), kedy sa najskôr vybetónuje dno, potom sa vytýči pôdorys stien a v miestach, kde je nutné zapustiť zvislú betonársku výstuž, sa vyvŕtajú otvory a výstuž sa nabije do betónu, iný lepší spôsob kedy sa oceľová výstuž zasunie do betónu ešte pred jeho zatvrdnutím.
5.) betonáž stien rôznymi metódami – vysvetlené nižšie (+ osadenie priestupov cez stenu – trysky, skimmer, svetlá, protiprúd...) Vzhľadom k tomu, že sú dostupné rôzne stavebné materiály je tiež viac možností, akým spôsobom vymurovať steny bazénu. Teraz k jednotlivým postupom podrobnejšie:

a) betónové tvárnice (tzv. betónové šalovacie tvárnice, ktoré sa používa hojne na ploty, garáže, múriky atd. ponúka väčšina stavebnín)Betónové šalovacie tvárnice sa skladajú do radov podobne ako tehly a do otvorov sa zvislo vkladá armatúra. Po vytvorení rady sa vždy previaže opäť vodorovne armatúrou. Otvory sa vypĺňajú betónom. Horná hrana steny bazénu by mala byť pevná, a preto sa upevňuje vencom min. 5 cm z dôvodu priskrutkovania kotviacich plechov. Veniec tiež zrovná hranu do vodorovnej roviny. Pokiaľ je stena z tvárnic už tak dosť vysoká napr. 150 cm je potreba, aby sa horná vnútorná hrana tvárnic odrezala a dobetónovala do požadovanej výšky. Môže sa použiť doska, ktorá sa vyrovná vodorovne do požadovanej výšky. Po zhotovení celej steny je nutné zahladiť prípadne zapucovať či prebrúsiť nerovnosti cementovou stierkou, aby voda nerovnosti nevytlačila cez fóliu. Výhoda je v pomerne lacnej stavbe a v pomerne malej pracnosti. Nevýhoda je, že pokiaľ sa nepoužije ďalšie zateplenie, že samotné tvárnice zateplenie neobsahujú. Na tvárnice môžeme tiež nalepiť z vnútornej strany napr. tvrdený polystyrén hr. cca 3 cm ako tepelnú izoláciu. Potom sa polystyrén natiahne stierkou ako fasáda.

b) polystyrénové tvárnice tzv. polystyrénové šalovacie tvarovky, od firmy Plus STONE ide v podstate o tvárnicu zo zhutneného polystyrénu o rozmeroch Š100xV 30xH 25 cm, cena cca. 374 ,- Sk s DPH, ktorá sa vymuruje na seba, vyarmuje a vybetónuje.
Potom je nutné celú stenu prestierkovať podobne ako fasádu stierkou s výstužnou sieťkou tzv. perlinkou. Potom prebrúsiť. Výhoda spočíva v rýchlosti výstavby, pretože tvárnice majú tzv. zámky, ktoré zrovnajú tvárnice takmer do dokonalej rovinnosti steny. Veľkou výhodou je tiež zateplenie celého bazénu.

c) betonáž do šalungu sa dnes už skoro nepoužíva, pretože požičanie kvalitného plechového šalungu je pomerne nákladné a použitie dreveného zase veľmi prácne.
Rozmery bazénu:

Rozmer bazénu je až na výšku v podstate jedno. Pri výške je nutné dodržať maximálne čistú výšku bazénu 1,5 m (ne 1,51m a viac) pretože potom by bolo nutné použiť šírku fólie 2,05 m a teda by Vás to vyšlo na strihoch na viac peňazí.
Pokiaľ preto uvažujete o hĺbke 1,5 m určite stenu pripravte max. do 1,5 m výšky.
Obvyklé rozmery šírka x dĺžka býva: 3x5m, 3x6m, 7x3,5m, 8x4m atď. Viacmenej záleží len na Vás aký tvar a rozmery budete chcieť. Doporučujeme tvar obdĺžnik, pri ktorom je najviac využité miesto na pozemku a v samotnom bazéne. Dá sa tiež zrealizovať akýkoľvek iný tvar – ovál, obdĺžnik s guľatými rohmi, ľadvinka. Samozrejmosťou je tiež možnosť včleniť schodisko rôznych tvarov. viď. nižšie. Otázka sklonu dna bazénu je diskutabilná, pretože u rozmerov do 8x4m je podľa nášho názoru sklon dna bezvýznamný, pretože deliť takto krátke dno na hĺbku a plytčinu by bolo bez očakávaného efektu. Ale ako v predchádzajúcom prípade záleží len na Vás.

Schodisko:

Dôležité upozornenie.: Pri schodiskách väčšinou dôjde k tomu, že v bazéne sa vnútorný roh. U vnútorného rohu je tiež dôležité, aby zvislá hrana bola tiež pevná pre našrobovanie plechu. Problém býva hlavne murovanie z polystyrénových tvárnic alebo pri zatepľovaní zvnútra, kedy roh je z polystyrénu, čo byť nemôže. Preto je potreba časť polystyrénu vyrezať a zabezpečiť, aby aspoň na čiastočných miestach bolo možné ukotviť plech do betónu. (nie cez polystyrén). Taktiež vodorovné hrany schodov musia byť tvrdé, tak, aby sa na ne dal umiestniť a privŕtať poplastovaný plech. Častou chybou je umiestnenie plastového rožku pre obklady na roh schodu a zastierkovanie. Výber chodiska alebo rebríku záleží na Vás. Schodisko je väčšinou drahšie, viac-menej pohodlnejšie Výhoda schodiska je už zmienená pohodlnosť, nevýhoda zase, že zasahuje do bazénu a relatívne zmenšuje bazén. Schodisko sa môže umiestniť tak, aby niekoľko schodov bolo mimo bazén a trebarz posledný by bol už v bazéne, čo pri plávaní nevadí.
Dôležité upozornenie.: Pri schodiskách väčšinou dôjde k tomu, že v bazéne sa vnútorný roh. U vnútorného rohu je tiež dôležité, aby zvislá hrana bola tiež pevná pre našrobovanie plechu. Problém býva hlavne murovanie z polystyrénových tvárnic alebo pri zatepľovaní zvnútra, kedy roh je z polystyrénu, čo byť nemôže. Preto je potreba časť polystyrénu vyrezať a zabezpečiť, aby aspoň na čiastočných miestach bolo možné ukotviť plech do betónu. (nie cez polystyrén). Taktiež vodorovné hrany schodov musia byť tvrdé, tak, aby sa na ne dal umiestniť a privŕtať poplastovaný plech. Častou chybou je umiestnenie plastového rožku pre obklady na roh schodu a zastierkovanie. Výber chodiska alebo rebríku záleží na Vás. Schodisko je väčšinou drahšie, viac-menej pohodlnejšie Výhoda schodiska je už zmienená pohodlnosť, nevýhoda zase, že zasahuje do bazénu a relatívne zmenšuje bazén. Schodisko sa môže umiestniť tak, aby niekoľko schodov bolo mimo bazén a trebarz posledný by bol už v bazéne, čo pri plávaní nevadí.

Rozmery schodov

doporučujeme šírka: prvý schod min. 40cm (pohodlnejšie zvlášť u oblúkových schodov), ďalší 30 cm. Výška min. 16 cm, väčšinou 20 cm, výnimkou nie sú výška 25 cm a viac. Na výške závisí totiž i počet schodov teda priestor, ktorý bude schodisko zaberať a v neposlednom rade pohodlie pohybu i cena schodiska.

Typ schodiska

Zatiaľ čo u oválu sa z hľadiska vzhľadu veľmi obtiažne schodisko umiestňuje , u obdĺžniku sa dá použiť takmer akékoľvek schodisko, ako vstavané, tak aj vnútorné.Na výber sú tieto typy:

a.) Románske so schodom v bazénu
b.) Románske klasické schody len v oblúku
c.) Šikmé schodisko v rohu (hrany rovné)
d.) Klasické rovné schodisko mimo bazén
e.) Klasické schodisko so schodom v bazéne
f.) Oblúkové schody v obdĺžniku v rohu
g.) Atypické schodisko
6.) vyhladenie dna a stien stierkou (prebrúsenie)

Už viackrát bolo zmienené, že povrch dna i stien a v neposlednej rade aj schodov musí byť hladký. Často sa nás pýtajú zákazníci aký hladký. My vždy hovoríme čo najviac. Rovnako ako si dáte záležať na „fajnovej“ omietke v dome, tak si dajte záležať aj na povrchu bazénu. Voda totiž vytlačí nerovnosti obzvlášť na dne a pokiaľ budete mať aj svetlá v bazéne, potom tie väčšie nerovnosti budú obzvlášť vidieť. Problém hladkosti povrchu pri betonáži nastáva, keď sa sťahuje betón latou napr. na dne, kde takmer vždy zostanú od laty hrbolky a v jednom rade varhanky. Preto je nutné tieto nerovnosti zavčas zbrúsiť, prípadne zastierkovať, alebo použiť samonivelačný poter. Pri stenách je to rovnaké. Tvárnice väčšinou nie sú tak presné, ako by sme si predstavovali a tak vznikajú ďalšie nerovnosti, ktoré je potreba zarovnať. U polystyrénových tvárnic väčšinou hladkosť nebýva problém. Bohužiaľ pre zmenu fólie nemôže prísť do styku s polystyrénom a preto je nutné polystyrén ešte pretiahnuť stierkou a zabrúsiť nerovnosti.
Upozornenie:
všetky hrany by mali byť pevné a strany vzájomne ostré (nie oblé)
Usadenie dodaných predmontážnych otvorov pre rozvod bazénovej vody:

Firma, ktorá Vám bude dodávať bazén a technológiu (filtráciu atď.) Vám dodá predmontážne diely, ktoré je nutné včleniť do betonáže (dna, stien, schodov). Tieto diely je nutné podľa pokynov zabetónovať. Dôležité je dať si pozor na pozdĺžnu osovú kolmosť týchto dielov voči ploche do ktorej sa usadzujú a tiež na to, aby líc dielu končil súčasne s konečnou plochou steny (dna) vr. stierky. (zjednodušene povedané, keď vezmem latku a položím ju na stenu vedľa dielu a prejdem s ňou cez diel tak aby latka nezadrhla o diel, ale ani aby diel nebol „utopený“. Výška odo dna a pôdorysné umiestnenie sú závislé na druhu dielu a rozmeroch bazénu. Používané diely:-skimmer (sanie)-vratné trysky-sacia tryska (pre vysávač)-dnová výpusť-osvetlenie-protiprúd, atd.
Upozornenie:

pri niektorých dieloch je zvlášť dôležité aby boli osadené veľmi presne podľa pokynov, pretože potom môže dôjsť zvlášť u skimmeru a protiprúdu k tomu, že tieto diely nebudú potom vo vodorovnej polohe, čo bude veľmi vidieť. (jedná sa od diely, ktoré majú obdĺžnikové rámčeky). U trysiek je nutné, aby boli možné ešte vyšrobovať a zatesniť proti úniku vody.
7.) položenie trubných rozvodov od vane bazénu k filtračnej jednotke.

Potrubné rozvody sa väčšinou pokladajú do nezamŕzajúcej hĺbky za jednu stenu bazénu až do úrovne dna. Je nutné zabezpečiť, aby hadice prípadne trubky boli usadené do mäkkého podložia hliny alebo piesku a potom zabezpečiť citlivé zahrnutie a hutnenie. Citlivé zahrnutie je veľmi nutné obzvlášť v miestach, kde je vedenie napojené na pevne ukotvené diely v stene bazénu, tak aby nedošlo k utrhnutiu z dielu v stene. Pokiaľ sa tak stane je nutné zavolať inštalačnú firmu a oznámiť jej to, aby mohla všetko opraviť. Trubné rozvody sa dovedú do miestnosti (šachty) pre technológiu, kde sa nechajú s rezervou ležať na zemi. Je dôležité, aby do priestupu neboli zabetónované skôr, než ich naša firma zoradí a skráti na požadované vzdialenosti a polohu. Otvory v stene sa môže dočasne zapeniť. Je dôležité, aby nápisy na hadiciach, ktoré sú od našej firmy popísané neboli zmazané, a aby otvory hadíc zostali zaslepené páskou pre zamedzenie vniku myší a pod. Hadice je vhodné spádovať ku bazénu alebo k technológií, prípadne kombináciou. (pokiaľ je to aspoň trochu možné). Izolácia trubných rozvodov neprevádzame len na zvláštne prianie. Pokiaľ investor bude chcieť trubné rozvody tepelne izolovať musí sa na tom dohovoriť zvlášť ešte pred príjazdom našej firmy.
8.)montáž inštalačných poplastovaných plechov, na ktoré sa bude uchycovať bazénová fólia Poplastované plechy (Tvaru L cca. 2x5cm) sa prišrobujú skrutkami do hmoždiniek na hranu bazénu, prípadne zvislé rohy a vodorovné hrany schodov. Preto je nutné, aby hrany boli dostatočne tvrdé a steny vzájomne kolmé. (vysvetlené viď. vyššie)

9.) nalepenie podkladovej geotextílie, ktorá oddelí betonáž od bazénovej fólie Na steny a dno bazénu sa ešte pred položením fólie lepí podkladová geotextília, ktorá oddelí fóliu od betónovej konštrukcie a vyrovná a zmäkčí niektoré nerovnosti. Pre nalepenie geotextílie je nutné, aby betón bol suchý a bol zbavený prachových častíc.

10.) montáž bazénovej fólie, prerezanie trysiek, skimmeru, výpuste atď. Počasie pre montáž fólie a geotextílie musí byť priaznivé, tzn. nesmú mrznúť prsty pri práci (min. 15 st. C), nesmie pršať, ani mrholiť ani nesmú byť prehánky. Fólia sa varí horúcim vzduchom, preto je nutné zabezpečiť prívod el. energie 220 V. Rovnako tak ako pri montáži plechov a pod. Fólia sa ohne cez plech a privarí sa naň. Na dne sa pásy spojujú s presahom cca. 5-10 cm. Montáž fólie vr. plechov a textílie trvá v priemer 2-3 dni.

11.) montáž strojovej časti technológie – filtru, ohrevu, guľových ventilov … Montáž technológie môžeme previesť po montáži fólie alebo i pred montážou. Doba montáže trvá cca 1 – 3 dni podľa objemu a zložitosti prací. Pre montáž je treba pripraviť priestor pre umiestnenie technológie s dlažbu a omietkami. Pokiaľ je technológia umiestnená do menšej šachty je vhodné technológiu montovať ešte pred vybetónovaním stropu a poklopu. Veľkosť šachty prípadne miestnosti je nutné konzultovať popredu.

12.) spustenie a predanie bazénu majiteľovi
Predanie hotového bazénu majiteľovi je konečnou fázou, kedy je bazén uvedený do činnosti a sú majiteľovi predané záručné listy a návod na používanie. Súčasne je majiteľ zaškolený do užívania bazénu.
13.) okolné úpravy – dosypanie zeminy
Obsypanie bazénu je vhodné prevádzať až betón zatvrdne (28 dní). Je nutné zabezpečiť, aby hadice prípadne trubky boli usadené do mäkkého podložia presiatej hliny alebo piesku a zabezpečiť citlivé zahrnutie a hutnenie. Citlivé zahrnutí je veľmi nutné obzvlášť v miestach, kde je vedenie napojené na pevne ukotvené diely v stene bazénu, tak aby nedošlo k utrhnutí z dielu v stene. Pokiaľ sa tak stane je nutné zavolať inštalačnú firmu aby mohla všetko opraviť.
14.) nalepenie okolných dlažieb, obruby bazénu …
Pred nalepením dlažby je vhodné počkať až zemina sadne (po zime), prípadne zabezpečiť zhutnenie zeminy. Obruba bazénu sa môže lepiť až po osadení bazénovej fólie. Do dlažby okolo bazénu je nutné osadiť prípadné prepojovacie krabice od svetiel a vyberací otvor od skimmeru.
Prajeme Vám, aby Vám bazén priniesol veľa radostí a úžitku. Pre ďalšie konzultácie, pripomienky sme Vám k dispozícii na kontaktoch uvedených v záhlaví stránky.

Za realizačný tím BAZENYrelax
referentka: Mgr. Michaela Novosádová
61-124-p1010082
61-153-p1010072
61-230-st-pripr-bazenu
61-271-p6090695
61-474-p6120701
61-73-p1010087
61-764-p6210794

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám alebo napíšte.

+421 905 869 890

Luxusný bazen už od 3000€

Pošlite nám informácie o vaších plánoch a my vám vypočítame cenu.

Žiadosť o kalkuláciu

Naša spoločnosť je na trhu už 20 rokov. Za toto obdobie si získala veľa spokojných zákaznikov, tak ako na Slovensku tak aj v Českej republike v Polsku a Rakúsku.

Kontakty

Spoločnosť Bazényrelax
020 54 Lysá pod Makytou č. 283
+ 421 905 869 890
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 | Bazenyrelax.sk
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila E-stranka.eu