Odvlhčovanie bazénových priestorov

ODVLHČOVANIE BAZÉNOVÝCH PRIESTOROV

pretlakové ionizačné odvlhčenie je plno automatické, riadené počítačom

Letak na stiahnutie

PIO vyvíja v danom priestore vyšší tlak (pretlak), čím dochádza k zabraňovaniu odparu. Naviac dochádza k stálému vytláčaniu vlhkosti z konštrukcie stavby, čiže dochádza k nepretržitému vysušovaniu. Tento systém je opačný k systému klasického odvlhčovania, ktorý vytvára podtlak a prípadnu vlhkosť stále nasáva. To je markantné predovšetkým pri odkrytej hladiny bazénu.Pri riešení PIO odpadá nákladné zakrytie hladiny. PIO naviac pomocou zabudovaného ionizátoru vytvára záporné ionty, ktoré predovšetkým zabraňujú sálaniu vlhkosti a naviac majú pozitivný účinok na zdravie člověka. Systém vyžaduje pre svoj perfektný chod predovšetkým vykurovanie priestoru sálavým teplom.

Zariadenie bolo prvotne vyvinuté pre odvlhčovanie bazénových priestorov. Z tohoto dôvodu je nutné sa prednostne orientovať na bazény, kde je zaručena nejvyššia účinnosť.

velká část škôl prevádzkuje svoje bazény, mestské bazény, okresné mestá majiú svoje bazény, wellness s bazénmi, hotely s bazénmi, horské penziony s bazénmi, súkromé rodinné bazény.

Na druhom mieste znovu bazény a až potom to ostatné

historické objekty, kostoly, kostnice, hrobky, archivy, depozitáre, archeologické ústavy….

velké práčovne, (nemocničné) vývarovne, závodné a školské kuchyne, pivovary, čističky, mestské kolektory.

školy, malé divadlá, fitness, zasadacie miestnosti

Výššie uvedené možnosti využitia su odzkušané a fungujú, dokázané referenčnými stavbami.

!-- {"name":"","type":"layout","children":[{"name":"Vysusovanie","type":"section","props":{"width":"default","padding":"","style":"default","height":"section","image_size":"cover","animation":"slide-left-medium","animation_delay":false,"image_position":"center-center","image":"images\/bazenyrelax\/slider-02.jpg","class":"","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"layout":",,","breakpoint":"m","vertical_align":true,"gutter":"large","fixed_width":"large"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":[""],"image_position":"center-center"}},{"name":"","type":"column","props":{"widths":[""],"image_position":"center-center"}},{"name":"","type":"column","props":{"widths":[""],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"html","props":{"content":""}}]}]}]},{"name":"Hlavicka \/ Bazenyrelax","type":"section","props":{"width":"default","padding":"small","style":"default","height":"section","image_size":"cover","animation":"slide-left-medium","animation_delay":false,"image_position":"center-center","image":"","class":"","padding_remove_bottom":false,"padding_remove_top":false,"vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h1","content":"ODVLH\u010cOVANIE BAZ\u00c9NOV\u00ddCH PRIESTOROV","title_style":"h2","title_decoration":"","title_color":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","maxwidth":"","maxwidth_align":"","maxwidth_breakpoint":"","margin":"","animation":"","visibility":""}}]}]},{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":","},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":[""],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"pretlakov\u00e9 ioniza\u010dn\u00e9 odvlh\u010denie

\nje plno automatick\u00e9, riaden\u00e9 po\u010d\u00edta\u010dom

","text_style":"lead"}}]},{"name":"","type":"column","props":{"widths":[""],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"button","props":{"gutter":"small","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"button_item","props":{"button_style":"default","icon_align":"left","content":"Letak na stiahnutie","link":"images\/bazenyrelax\/letak_odvlhcovanie.pdf","link_target":"blank","lightbox_height":"400px","lightbox_width":"1000px"}}]}]}]},{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"image_position":"center-center","widths":["1-1"]},"children":[{"name":"","type":"text","props":{"column_breakpoint":"m","margin":"default","content":"PIO vyv\u00edja v danom priestore vy\u0161\u0161\u00ed tlak (pretlak), \u010d\u00edm doch\u00e1dza k zabra\u0148ovaniu odparu. Naviac doch\u00e1dza k st\u00e1l\u00e9mu vytl\u00e1\u010daniu vlhkosti z kon\u0161trukcie stavby, \u010di\u017ee doch\u00e1dza k nepretr\u017eit\u00e9mu vysu\u0161ovaniu. Tento syst\u00e9m je opa\u010dn\u00fd k syst\u00e9mu klasick\u00e9ho odvlh\u010dovania, ktor\u00fd vytv\u00e1ra podtlak a pr\u00edpadnu vlhkos\u0165 st\u00e1le nas\u00e1va. To je markantn\u00e9 predov\u0161etk\u00fdm pri odkrytej hladiny baz\u00e9nu.Pri rie\u0161en\u00ed PIO odpad\u00e1 n\u00e1kladn\u00e9 zakrytie hladiny.\n

\nPIO naviac pomocou zabudovan\u00e9ho ioniz\u00e1toru vytv\u00e1ra z\u00e1porn\u00e9 ionty, ktor\u00e9 predov\u0161etk\u00fdm zabra\u0148uj\u00fa s\u00e1laniu vlhkosti a naviac maj\u00fa pozitivn\u00fd \u00fa\u010dinok na zdravie \u010dlov\u011bka. Syst\u00e9m vy\u017eaduje pre svoj perfektn\u00fd chod predov\u0161etk\u00fdm vykurovanie priestoru s\u00e1lav\u00fdm teplom.\n

\n\n","text_style":"lead"}},{"name":"","type":"text","props":{"column_breakpoint":"m","margin":"default","content":"Zariadenie bolo prvotne vyvinut\u00e9 pre odvlh\u010dovanie baz\u00e9nov\u00fdch priestorov. Z tohoto d\u00f4vodu je\nnutn\u00e9 sa prednostne orientova\u0165 na baz\u00e9ny, kde je zaru\u010dena nejvy\u0161\u0161ia \u00fa\u010dinnos\u0165.\n","text_style":"lead","margin_remove_top":true}},{"name":"","type":"description_list","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_link":true,"layout":"grid-2","width":"auto","gutter":"small","meta_style":"meta","meta_align":"bottom-content","list_style":"","title_style":"h5","title_color":"primary","list_size":true,"content_style":"lead","margin":"large","margin_remove_bottom":true},"children":[{"name":"","type":"description_list_item","props":{"content":"velk\u00e1 \u010d\u00e1st \u0161k\u00f4l prev\u00e1dzkuje svoje baz\u00e9ny, mestsk\u00e9 baz\u00e9ny, okresn\u00e9 mest\u00e1 maji\u00fa\nsvoje baz\u00e9ny, wellness s baz\u00e9nmi, hotely s baz\u00e9nmi, horsk\u00e9 penziony s baz\u00e9nmi, s\u00fakrom\u00e9\nrodinn\u00e9 baz\u00e9ny.","title":"1. BAZ\u00c9NY"}},{"name":"","type":"description_list_item","props":{"title":"2. ","content":"Na druhom mieste znovu baz\u00e9ny a a\u017e potom to ostatn\u00e9"}},{"name":"","type":"description_list_item","props":{"content":"historick\u00e9 objekty, kostoly, kostnice, hrobky, archivy, depozit\u00e1re, archeologick\u00e9 \u00fastavy\u2026.","title":"3. VYSU\u0160OVANIE-"}},{"name":"","type":"description_list_item","props":{"content":"velk\u00e9 pr\u00e1\u010dovne, (nemocni\u010dn\u00e9) v\u00fdvarovne, z\u00e1vodn\u00e9 a \u0161kolsk\u00e9 kuchyne,\npivovary, \u010disti\u010dky, mestsk\u00e9 kolektory.","title":"4. ODVLH\u010cOVANIE"}},{"name":"","type":"description_list_item","props":{"content":"\u0161koly, mal\u00e9 divadl\u00e1, fitness, zasadacie miestnosti","title":"5. CO2"}}]},{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"V\u00fd\u0161\u0161ie uveden\u00e9 mo\u017enosti vyu\u017eitia su odzku\u0161an\u00e9 a funguj\u00fa, dok\u00e1zan\u00e9 referen\u010dn\u00fdmi stavbami. ","text_style":"lead"}}]}]}]}]} -->
Naša spoločnosť je na trhu už 20 rokov. Za toto obdobie si získala veľa spokojných zákaznikov, tak ako na Slovensku tak aj v Českej republike v Polsku a Rakúsku.

Kontakty

Spoločnosť Bazényrelax
020 54 Lysá pod Makytou č. 283
+ 421 905 869 890
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2017 | Bazenyrelax.sk
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila IT FLEXI